ALEVİLİK HAKKINDA

ALEVİ-BEKTAŞİLİK ÜZERİNE


ALEVİ  :

Allahtan başka Tanrı inancı olmayan ve bu nedenle Allah, Muhammed, Ali Üçlemesi ile kutsallığını kalbinde taşıyan ,Hz.Ali’nin adaletinden ayrılmayan temelinde insan sevgisi bulunan her dine, her inanca saygı duyan ve hoşgörü ile bakan,dil, din, ırk, renk , farkı gözetmeyen eline,beline, diline sahip olma ilkelerini şart koşan,  insanları yaşadıkları toplumda kendi
istekleriyle kendi kendilerini yargılamalarını sağlayan,meyvesi sevgi hamuru ile yoğrulmuş, insanı Kamil ve erdemli insan yaratmayı öngören, korkuyu aşıp sevgi ile tanrıya yönelen,Enel-Hak ile insanınözünde Allahı gören, yaradan ile yaratılan bir görüp Varlık Birliğine varan,edep ve erkanı yaşamın temeline oturtan,insanı yücelten, hamurunda hem ilahiliğin hemde irfan iliğin mayası bulunan; kişinin ahlaklı ve karakterliyaşam ilkelerini belirleyen, Hz. Muhammed (s.a.s) ve Hz.Ali’(r.a.)den gelen neslin imametini teberra ve tabela ilkesi ile sahiplenen,  ve tüm bunları Kırklar Cemi ile yürüten bir dini inançtır.

Alevi-Bektaşiliğin
piri olan HacıBektâş-ı Veli’ nin tespit ettiği Dört Kapı Kırk
Makam şeklindeki kâmil insan olma ilkeleri

4 Kapı;

1-)Şeriat Kapısı

2-)Tarikat Kapısı

3-)Marifet Kapısı

4-) Sırrı Hakikat Kapısı

ŞERİAT KAPISI :

A) İlim öğrenmek

B) Kelime'i Şahadet,Namaz, oruç, zekat ve hac (hac imkanı elverenler için)

C) Temizlik,

d) Haramlardan uzak durmak,helal dairede kazanmak

e) Nikah Kıymak

f) Hayz ve Nifazın Nikahı haram eylemesi

h) Arı giymek, arı yemek

g) Sünnet-i Cemaat

i ) Şefkat etmek

j) İyilği emredip, kötülükten men etmek 
 

2- Tarikat Kapısı :

El alıp tövbe kılmak

Mürid olmak

Saçın gidermek ve libasını giymek

İnsanın nefsi ile mücadele etmesi 

Hizmet etmek

Korku (hata yapmaktan, gönül

kırmaktan,kötülük yapmaktan kork)  

Umut tutmak

Hırka, (sadelik),Zembil(Hakkın yolunda giden, ulu tanrının dostluğunu arayan , kendisine tanrıtanrı sevgisinin ateşiyle yol gösterecek aydınlatıcı aramak için durmadan gezip dolaşmayı), Makas(dünya ile ilgili her türlü ihtirasın tehlikeli olabilecek her türlü düşüncenin zihinlerden sökülüp atılması), Seccade (Tanrının karşısında insan oğlunun ne kadar aciz olduğunu kavrayarak kibir hırs kendini beğenmişlik gibi duygulardan uzak durmak), İbret , Hidayettir.  Sahib-i makam sahib-i cemiyet, (Çevresinde kendisine ve bilgisine güvenen bir topluluk oluşturabilecek bir kişi sahib-i cemiyet olacak) Aşk ve Şevk ( Bu makama gelmiş
Hak , bu kapıda aldığı gereli bilgi birikimi ile, belli bir olgunluk düzeyine
ulaştıktan sonra ve sağlam ahlak değerlerine sahip olduktan sonra yoluna yine
devam ederek o kutsal amacına ulaşmak ister bunun özlemini duyar. Böyle özlemi duyan Tarikat kapısından Marifet Kapısına gelmiştir. 

3- Marifet Kapısı

Bu kapıda Yolun Talibi daha derin araştırmalar ve incelemeler yaparak doğruları ve Hakkı daha derinden keşfedecektir. Edep (Yolumuzun ahlak kurallarına aykırı hiçbir davranışta bulunmamaktır.)  Korku ( İnsanları çirkin ve zararlı düşüncelerden koruyacak bir güç kaynağıdır.) 

Perhis/ Yetinmek ( Her türlü aşırı istek  ve yönelişlerden ve her türlü
aşırı düşünce ve duygulardan perhizkarlık  yapması)

Sabır / Kanaat (İnsan ancak sabır ile karşılaştığı zorlukların üstesinden gelir.)

Utanmak (Utanma duygusunu hisetmek ve taşımak olgunlaşmanın bir çok
başka önemli ve değerli ögesini oluşturur.) 

Cömertlik ( Bir insan , bir arif kişiye gerçek bir tanrı dostuna cömertlik yakışır.)

İlim ( İnsan ancak ilim ile yolunda sağlıklı yürüzebilecektir.)

Miskinlik (Gösterişsiz yaşamak)

Marifet ( Kaynağını bilimden ve ulu Allaha karşı duyulan sonsuz bir sevgi
, bir doyumsuz aşkve bitmez bir özlemden alan hem bilim hemde sezgi ve içe
doğma yoluyla yüce tanrının zatıve kainatın oluşumuyla ilgili tüm sırları
sakladığı tüm gerçekleri bilme alma halidir.) Kendini bilmek (Kendini bilen
kişi Hakkı da görmüş olur. Ve insanı-ı Kamil olmak yolunda büyük bir adım daha atılmış olur.)  

4- Hakikat Kapısı :

İnsan bu kapıdan geçtikten sonra Tanrı dostluğuna kavuşmak o sonsuz deryaya ulaşarak ,orada eriyerek yok olan bir damla haline dönüşmenin hazzını tadar. Bundan sonra dönüp insanlığa hizmete gitme kapısıdır.

Toprak olmak ( alçak gönüllü olmak)

72 Milleti ayıplamamak (Dünya insanlığının hiç birini hor görmemek ve
ayıplamamaktır.) Elinden geleni men kılmamak (Kişisel  fedakarlıklar yaparak dilek sahibinin derdine derman olmaktır.) 

Herşeyin kendisinden güven kılması Allaha rıza göstermek Güzel kelam ve Sohbet Seyir (İnsan tasavvuf felsefesine göre 3 önemli yolculuk yapar.

1- Tanrı katında bir aslı ve gerçeği olarak yaratılır ve dünyaya gelir .

2- dünyada insanlar kamil olabilme uğruna verdiği çabalar sonucunda makamına ulaşır.

3- Tanrıya seyirdir.(Allah ile var olabilmek,bütünleşebilmek.) 

Sırr (Gerçek olan tek varlık Yüce Allah’ın varlığıdır. Dolayısıyla gerçekle ilgili sırlar , Allah’a ait sırlardır. Münacattır. (Tanrıya ulaşma , O’na sığınmadır.) 

Müşahade (Tanrının cemalini görebilmek o erişilmez zevke erebilmek yeri  mutlak gerçeğe ulaşmaktır.)

MUSAHİPLİK NE DEMEKTİR ?

Musahiplik yol kardeşliği demektir. Alevi inancına göre evli her Alevi kendisine denk düşebilecek başka bir evli Alevi ile dinsel bir kardeşlik tutar;bu aynı zamanda kendisinin ahiret kardeşidir. Öz kardeşlik kurallarından daha ağır kuralları olan bu yol kardeşliği Alevilikte farzdır. Müsahip olanlar birbirinin herşeyinden sorumludurlar, ve birbirlerinin çocukları ile evlilik yaptıramazlar.

GÖRGÜ NEDİR , DÜŞKÜNLÜK NEDİR :

Alevi yolunda her talib ,yılda bir kez tüm topluluğun ve pirinin huzurunda, o yıl içerisinde yaptıklarının ve yol kurallarına uyup uymadığının hesabını verir. Burada hem dinsel hem dünya evi sorunlar , sorumluluklar söz konusudur.Eğer kişi, topluluk tarafından kabul görülmeyen hatalar, fenalıklar yapmamış ve kuralları yerine getirmişse, pirin ve orada bulunan yol erenlerinin izniyle görülmüş olur. Komşuluk ilişkilerinde hoşnutsuz, yol kurallarına aykırılık gösteren kişiler düşkün bırakılırlar.Düşkünlük bir anlamıyla toplumun dışına çıkarmak ,cemaatten atmak anlamına gelir. Cezanın büyüklüğüne göre geçici ya da sürekli düşkünlükler vardır. 

ALEVİLİKTE AHLAK SİSTEMİNİN TEMELİ NEDİR? 

Alevi sisteminin temeli ; eline , beline, diline hakim olmaktır. Eline demek,kendisine izinli olmazan şeylere dokunmamak; beline demek; kendi eşi dışında hiç kimseyle cinsel ilişkide bulunmamak; diline demek ; yalan söylememek demektir. 

KURBAN  :   Hakk’a sunulan , eti yenilen hayvana kurban denir. Alevilikte Allah yoluna, İnanç yoluna, ululara ve Hakk’a yakınlaşmak için kesilir. 

ADAK : Bir dileği yerine getirmek, bir tehlikeden korunmak için gücüne inandığımız şeylere vaad edilenlere denir. 

LOKMA  :  Dualanmış bir yiyeceğin her parçasına denir. Dedelerden ululardan lokma almak sevaptır.

MUHARREM ORUCUNUN ANLAMI NEDİR : 

Kurban Bayramı Hicri Takvim'e
göre Zilhicce ayının 10. günü başlar. Kurban Bayramının 1'nci gününden
başlayarak 20 gün sayılır. 20'nci günün akşamı Muharrem Orucu için niyet edilir
ve oruç başlar. Muharrem Orucundan önce 3 günlük MASUM-U PAK ORUCU tutulur. Bu oruç Küfe'de şehit düşen Müslüm Bin Akıyl ile çoçukları ibrahim ve Muhammet için tutulur. Müslüm, imam Hüseyin'in amcasının oğlu ibrahim ile Muhammet ise amcasının torunlarıdır. 3 günlük Masum-u Pak ve 12 günlük Muharrem Orucu olmak üzere toplam 15 gün oruç( Bu yası matem muharrem orucu bazı yerlerde 12 gün bazı yerlerde 15 gün olarak tutulmaktadır.) tutulduktan sonra Muharrem Ayının sonuncu günü kurbanları tığlanır ve AŞUREdağıtılır. Kurban imam Ali Zeynel Abidin'in Kerbela Katliamından kurtuluşundan duyulan sevinci belirtir. Muharrem Ayında eğlence yapılmaz, bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, düğün-nişan-sünnet törenleri yapılmaz, karı koca ilişkileri kesilir, kurban kesilmez, et yenilmez. Kerbela şehitleri'nin çektikleri susuzluğu hissetmek için su içilmez, eğlence yerlerine gidilmez, saç ve sakal traşı olunmaz. Günümüzde bunların bir bölümü uygulanamamaktadır. Örneğin, sakal traşı olmamak gibi...(Zorunluluk gerektirdiğinden yapılamamaktadır.) Su saf olarak içilmemektedir. Vücudun su ihtiyacı yenilen yemeklerden,çay-kahve-meşrubat-meyve suyu-ayran gibi sıvı içeceklerden karşılanır. Alevi inancı şekilciliğe takılıp kalmayı değil, özü benimser. Aklın ve ilmin yolundan ayrılmaz. Önemli olan imam Hüseyin'in ve diğer Kerbela şehitleri'nin çektikleri acıyı ve zorlukları beyninde, kalbinde ve gönlünde duymaktır. Onlar gibi düşünüp, onlar gibi yaşayıp, onlar gibi inanmaktır. Zalime karşı çıkıp, mazlumdan yana olmaktır.
Eline-diline-beline sadık olup insanca ve onurluca yaşamaktır. Onlara layık
olmaktır. Ölmeden önce ölmek, öldükten sonra yaşamaktır. Yaşayan ölü olmamaktır.Yarın onlar'ın huzuruna alnı açık yüzü pak çıkmaktır. Onlar'ın bıraktığı onurlu mirasa sahip çıkmaktır. Belirlenmiş bir iftar vakti'de( Çünkü alevi bektaşi inancına göre oruç oruç tutmak için değildir Yası matem olarak tutulmaktadır bu nedenle sahur ve iftar diye bir kavrama yer yoktur.) Akşam olup güneş batınca, karanlık gözle görünce oruç açılır. Gece sahura kalkma uygulaması Muharrem Orucu'nda yoktur.Oruç tutulmadan önce (yatmadan önce) şöyle niyet edilir. Niyetten sonra Muharrem Orucu başlar.

BİSMİ ŞAH ALLAH ALLAH.

ERENLERiN HiKMETiNE. ER HAK
MUHAMMET-ALi AŞKINA. iMAM HÜSEYiN EFENDiMiZiN

SUSUZLUK ORUCU NiYETiNE.
KERBELA ŞEHiTLERi'NiN TEMiZ RUHLARINA MATEM ORUCU

NiYETi iLE HZ. FATMA ANAMIZIN
ŞEFAATiNE. 12 iMAM, 14 MASUM-U PAK

EFENDiLERiMiZiN ŞEVKiNE, 17
KEMERBESTLER HÜRMETiNE HAZIR-GAYiP GEÇEK ERENLERiN

YÜCE HÜMMETLERi ÜZERiMiZDE
HAZIR VE NAZIR OLA. LANET MÜNKiRE. LANET YEZiD'E.

RAHMET MÜMiN'E ALLAH EYVALLAH. HÜ ...     ALEVİ -BEKTAŞİ İNANCINDA AŞIĞIN 

   SAZIN VE DEYİŞLERİN ÖNEMİ NEDİR .......?

Alevi ibadetinde, gerekse sosyal yaşamında büyük yer ve önem taşır. 12 hizmetten biri aşığa aittir; yani aşıksız Alevi ibadeti yapılmaz. Makam olarak pirden sonra gelsede, 12 hizmetin en ağır yükünü taşır. Aşık sazıyla bestelerini yapar, çalar, çağırır.Alevi ibadetinin vazgeçilmez parçası semah, bu saz aşık bütünleşmesi içerisinde dönülür.Alevi deyişleri geçmiş tarihleri, Alevi düşünce ve
öğretisini, günlük yaşamı, dünyasal ilişkileri konu alır.

Deyişler aynı zamanda Alevilerin gülbenklerini oluştururlar. Yine aynı deyişlerle tanrı ile ilişkiler kurulur. Saz cümbüş ve eğlence aracı olmayıp, ilahi bir nitelik kazanarak asla yalan söylemeyen, telli kuran olur. 

SEMAH NEDİR

Alevi inanışında büyük bir yer tutar. Sözcük anlamı; günahlardan arınmak

anlamına gelir. Alevi Cemindede öyle kabul edilir.  

CEM NEDİR : Sözcük anlamı olarak, birleşme, birlik olma, bir araya gelme demektir. Alevi inancında , ibadet için cem olma, bir araya gelmeden yola çıkılarak, bütünleşme anlamında kullanılır. İbadetin yapıldığı yere cem evi denir.

Alevi inancı cemsiz düşünülemez. Bir Alevinin doğumundan ölümüne tüm yaşantısı cem ile bağlantılıdır. Yola girdiği, müsahib tuttuğu, erkan gördüğü,
görüldüğü-sorulduğu yerdir. Cemin çok çeşitleri vardır. Kurban cemleri, görgü
cemleri, Abdal Musa cemleri, Bayram cemleri.  

KIRKLAR CEMİ : Alevi inancına göre Hz. Muhammed mustafanın Cenabu Allahın huzuruna semata çıktığı zaman arşta Allaha zikr eden, canların bulundugu ve imamlarınında Hz. Ali olduğu bu cem halindeki kadınlı erkekli 40 kişiden oluşan kırklar ceminin yolu kurduğu zaman ilk kez bu cemi gerçekleştirdi. bu ceme peygamber dışarda n sonradan gelerek mihman olmuştur. O günden bu yana Alevi topluluğu bu kırkların cemini sürmektedir.  

ALEVİ BEKTAŞİ İNANCINDA DEMOKRATİK MÜCADELEDE : 

• Özgürlük ilkesi:  Öğretisinde insanı kutsal varlık olarak kabul eden Alevi örgütlenmesi; kişi özgürlüğünün, inanç ve düşünce özgürlüğünün en aktif savunucusudur. 

• Eşitlik ilkesi:

Alevi örgütlenmesi yaşamın her alanında, gelirlerin paylaşımından öğrenime kadar, bireyin eşitliğini savunur. Hiçbir kimseye , hiçbir kuruma, hiçbir ulusa ya da inanca bu eşitliği bozucu ayrıcalıklar tanınmaz. 

• Demokrasi ilkesi:

Barış: ve demokrasi birbirinin ayrılmaz parcasıdır. Demokrasi için, insan hakları için, barış için mücadele etmek ve Aleviler arasında bu düşüncelerin yayılmasına çalışmak en başta gelen görevimizdir. 

• Barış ilkes:

Yurtdaşlarımız arasında yayılmak istenen savaş, şiddet, nefret duyguları yerine sevgiyi ,dayanışmayı, dostluğu egemen kılmak için çalışmalıyız.

• Laiklik ilkesi:

Alevi örgütlenmesi, devlet idaresinde laiklik ilkesini, varoluş mücadelesinin temel taşlarından biri olarak görür. 

• Emeğin üstünlüğünü savunma

ilkesi: Aleviler emeğin üstünlüğüne inanır , emek verilmiş bütün çalışmalara emekçilere saygı duyar. 

• Bağımsız örgütlenme ilkesi: Hz.

Ali’nin ‘haksızlık karşısında eğer susuyorsanız, yalnız hakkınızdan değil, aynı zamanda şerefinizden de olursunsuz’ ilkesi bizim ilkesidir. Alevi örgütlenmesi mazlumun yanında, zalimin karşısında her zaman  taraftır.“Dinle oğlum,
Tanrının öğütlerini iyice, Saygı sağlar, mutlu olursun böylece” Hz. Ali Alevi
ibadetlerinde “On İki Hizmet” vardır, bu hizmetlere Nakiblik Hizmeti de
denilmektedir. Hz. Musa’nın da, Hz.İsa’nın da On iki nakibi vardı. İslam’ın
dışındaki diğer semavi dinlerde Ahd (İkrar) olayı, diğer bir deyimleTeslimiyet
[1]olmadığı için, Hz.İsa’ya nakibleri ihanet edip çarmıha gerdirmişlerdir.
Alevi İslam inancında Teslimiyetin adı İkrar’dır, verilen ikrarın da geri
dönüşü yoktur; Öl İkrar Verme / Öl İkrarından Dönme! ilkesi geçerlidir. Kur’an
buyurur ki: Allah, Peygamberlerinden - And olsun ki size Kitap ve Hikmet
verdim. Sonra da size nezdinizdeki (O kitap ve hikmeti) tasdik eden bir
Peygamber gelmiştir. Ona katiyen iman ve ona her halde yardım edeceksiniz diye-
(Ahd ve) misak aldığı zaman dedi ki: “İkrar ettiniz ve uhdenize bu ağır yükümü
alıp kabul eylediniz mi?” Onlar: -İkrar ettik. dediler. (Allah) dedi ki:
-Öyleyse (Birbirinize ve ümmetlerinize karşı) şahit olun, ben de sizinle
beraber (Bu ikrarınıza) şahitlik edenlerdenim.[2] Ayette de görüldüğü gibi
ruhlarımız Allah’a bezmi-elest’te[3] ikrar vermiştir. Yani ikrarlı doğmuşuz,
bizlere düşende verdiğimiz sözü, ikrarı yaşamaktır.

Cemlerimizde yapılan on iki hizmet sahipleri kimlerdir  : Tarihi ve Kur’anî kaynaklarıyla açıklamaya çalışacağım. Alevilikte icra olunan usül ve erkanın her biri Hanedân-ı Ehlibeyt‘ten kaldığına nispetle icra olunur. Bir ilahiyat profesörü olan Cavit Sunar’ın kaleminden bilgi olsun Olmak üzere on iki hizmet ve sahipleri böyle sıralanmıştır.)  12 hizmet sahiplerinin cemlerdeki görevleri: (Bu gün cemlerimizde var olan ve uygulanan hizmetlerdir.)

1-MÜRŞİT: Cemi yöneten ve sorunları çözendir. “Mürşit-i
kamil”e verilen ikrarın Allah’a verilmiş sayıldığını bizlere bildiren Kur’an’dır.[5]
Tarikat babında on iki hizmet Fark edip bunları bilmeli imiş Birinci mürşittir
mümine sünnet İkinci rehber olmalı imiş. (Cem’de 12 hizmet sahiplerine okunan
deyiştir.) 

2-REHBER: Yol gösteren, kılavuzluk edendir. Yolun kurallarını, edep ve erkânını öğreten odur, mürşidin yardımcısı konumundadır. Musahiplik Ceminde ikrar
verecek olan musahiplerin hazırlanmasını ve ceme taşınmasının görevini yapar.

3-GÖZCÜ: Rehberin yardımcısı konumundadır, cem’de edep, erkânı
sağlar. Cem’in kurallarının uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede
sorumludur. Cem’in edep, erkânına uymayanları uyarır, cem’i batın manada
gözetleyendir. Yol düşkünlerinin kısaca suçluların ceme girmesine izin vermez.
“Cem erenlerindir/ Hakk’ı görenlerindir/ Cem’e eğriler girmez/ Doğru
gelenlerindir. (Yunus) İşte o eğrilerin girmesini önleyen gözcüdür. Gözetleyen ve can gözüyle gören ve cemin düzenini sağlayandır. Onuncu peyik’tir Mikail gibi On birinci gözcü İsrafil gibi Sultanlar katında dur gayın gibi Mansur gibi darda almalı
imiş.

4-ÇERAĞCI: Cem evindeki aydınlatma araçlarını yakandır. Çerağ
(kandil), ışık veren, aydınlatan, fitil, mum anlamındadır, işte bu hizmeti
yapacak kişi çerağcıdır. Her hizmet bir semboldür, içerdiği batın anlamları
vardır. Cem evini aydınlatandır. Altıncı sofracı kulundur kamber Yedinci
çerağcı Câbir-i Ensar Sekizinci sâkiyi imam Hüseyin âb-ı Kevser Şeraben tahûrû
kanmalı imiş.

5-ZAKİR: İbadetlerde musiki aletlerini kullanarak zikir edendir.
Zikir edebilmesi içinde sesinin güzel olması gerekmektedir, sesi güzel olan ve
musiki aletini kullananlar bu görevi yapabilirler. Kur’an okur, ilâhi okur,
deyiş, duvaz, tevhid, mir’açlama ve mersiye sazıyla okuyandır. Üçüncü zakir ola
zikrede Söyledikçe Hakk kelâmı virdede Ehli irfân sohbetini sır ede. Bir zaman
bu hizmete ermeli imiş.

6-SÜPÜRGECİ: Cem evinin temizliğini yapan hizmet sahibidir. İbadet
edilen yerin mutlak temiz olması gerekmektedir, temiz olmayan mekanda ibadet
olmaz. Dördüncü hizmetçi Seyyid-i Faraş Geçe Hakk’a vere ser ile baş Beşinci
pak ola Selman’a yoldaş Pak edip kalbini silmeli imiş.

7-TEZEKKÂR: Tarikat abdestinin alınmasında hizmet yapandır,
sembolik olarak elinde leğen ve ibrik, omzunda havlu hizmet eder. Gel gidelim
hakikata Kulak verelim tarikata Sofu girdi itikata Tezekkâra haber olsun.

8-SAKKA: Su Dağıtandır. Musahiplik ceminde ikrar veren canlara saki
sunandır. Sözlük anlamı da: Saky: su içirme, Saky-i mâ: Su dağıtmadır. Bu yola
girer hasların hası Müminler giyer hakikat libası Doldur ver engür tası Sakilere
haber olsun.

9-LOKMACI: Kurban ve yemek işlerine bakar. Ceme gelen her can
lokmasıyla gelir, o lokmaları eşit olarak halka sunan ve paylaştırandır.
Paylaştırdıktan sonra: “Göz nizam el terazi, herkes oldu mu hakkına razı?”
diyerek halkın rızalığını da alır. Mümini çektiler meydana Münkiri sürdüler
zindana Tekbir verildi kurbana Kurbancıya haber olsun.

10-KAPICI: Cem evine ibadet için gelen canları karşılar, edeperkân içinde oturmalarını sağlar, gözcünün yardımcısı konumundadır, ibadetin huzur ve ilâhi duygusallık içinde geçmesini sağlayandır. Bu yola gider hacılar Mümin Müslim bacılar Cem kilidi kapıcılar Kapıcıya haber olsun. 

11-PEYİK: haberci anlamındadır. Cem’in yapılacağını tüm canlara
bildirir ve herkesin cemden haberdar olmasını sağlar. Hakk kuluna nazar eyler
Hakk’ın kelamını söyler Mümin kullar Mürvet diler Peyik sana haber olsun.

12-İZNİKÇİ: cem’e gelenlerin ayakkabılarını yerleştiren ve sahip
çıkandır, ayrıca süpürge hizmetini yapanlara yardımcı konumundadır. Şah Hatayi’m vârı geldi Müminlerin kârı geldi Haktan bize bergüzar geldi İznikçiye haber olsun. (Dörtlükler; Ahmet Uğurlu, “Alevilikte Cem ve Musahiplik” kitabından alınmış ve bu gün cemlerimizde uygulanan ve yaşanan hizmetler esas alınmıştır.) “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir.” Alevi İslam inancında talip, Dedeye: Dede Himmet. Dede de: - Oğul hizmet et, der. Halka hizmette fiili niyazdır. Eline, Diline, Beline Sahip ol diyerek çok yüksek bir ahlak anlayışıyla hizmet, inancın temeline yerleştirilmiştir. İnsan,Hakk’ın tecellisi ve görünen yüzüdür. İnsan Kur’an-ı Natık’tır. Okunacak en büyük kitap insandır,öyleyse okumak için hizmet
gereklidir. Hizmet etmeden himmet olmaz. Şöyle ki: Bir doktorun doktor
olabilmesi için yıllarca tahsil yapması gerekir, tahsilini bitirip diplomasını aldıktan sonra hizmete başlar. Hizmet, marifet kapısında olan insanların işidir. Halka hizmet kutsal bir görevdir, onun için her insan Cem’lerde hizmetli olamaz. Alevilik’te, görünene sevgisi, saygısı, hizmeti ve himmeti olmayanın görünmeyene de olmaz. Halka hizmet, ona vücut, ruh ve suret veren yaratana hizmet olacaktır. Çünkü; “Külli Varlığa”ulaşmanın yolu “Cüzi Varlığa” hizmetle başlar. Hz. Mevlana hizmetle ilgili olarak şöyle der: “Bir mum eriyip gideceğini bildiği halde etrafına ışık saçmaktan geri durmaz. Ey insan! sen ki yaratanın
kudretiyle dopdolu iken neden geri durasın?”Bu sesleniş tüm insanlığadır, hizmette olgun, insanı kamil olanların işidir. .

Mevlana devam eder: “Eğer insan birbirine yardım etmiyor, birbirinin mutluluğunu istemiyorsa ve olgun değilse o insan değildir.” Öyleyse hizmetin ibadet,saygı,hoşgörü olduğunu bilmemiz gerekmektedir.                    ALEVİ ERKANINDAKİ CENAZE NAMAZI

Helalık alınıp tezkiye duası yapıldıktan sonra sıra cenaze namazını kılmaya gelmiştir (Cenaze namazı kılınırken hizmeti yapan kişi şeriat üsulu abdest almış olması gerekir cenaze musalla taşına konduktan sonra cenaze namazını kıldıracak kişi ;) muhterem cemaat cenaze namazı kılmaya niyet edilirken şöyle niyet edilir:  Allah için namaza meyit için duaya er / hatun kişi niyetine 4 tekbir cenaze namazı kılmak için bilenler duasnı okur, bilmeyenler uydum hazır olan imama. diye niyet edilir.

1. tekbirden sonra subhaneke 2. tekbirde selavatı şerifler 3. tekbirden sonra cenaze duası 4. tekbirden sonra ise sağa ve sola selam verilerek cenaze namazı kılınmış olur.  Hatırlatmış olduğumuz bu duaları bilenler bu duaları okusunlar bu duaları bilmeyenler ise içlerinden geldiği gibi dualarını yapabilirler.

[ Açıklama : namaz kılınırken hoca Allahu Ekber kelimelerini yüksek sesle söylemesi gerekir geri kalan namaz duaları ise gerek hoca gerekse cemaat duaları sessiz olarak yapması gerekir. 

CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?

TEKBİR’den sonra Allahu Ekber (diyerek) Bismillahirrahmanirrahim Subhaneke Allahumme ve bi-hamdike ve tebareke’ kesmüke ve teala ceddüke ve celle senaüke ve lailahe ğayrük. 

2.TEKBİR’den sonra Allahu
Ekber Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahime ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema b arakte ala ibrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidun mecid.

3.TEKBİR’den sonra Allahu
Ekber Allahumme’ğfir li hayyine ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve Zekerina ve ünsana ve ağirina ve kebirina, allahumme men ahyeytehü minna feahyihi ala’l-islami ve men tevefeytehü minna fe-teveffehü ala’l-iman. Ve huşsa haza’l-meyyite bi’r-ravhi ve’r-rahati  ve’l-mağfireti ve’r-rıdvan. Allahumme in kane muhsinen fezid fi ihsanihi ve in kane musi’en fetecevaz anhu ve lekkihi’l emne vel buşra vel keremete vezzulfa bi-rahmetike ya erhaman rahimin.

4.TEKBİR’den sonra  Önce sağa dönerek Esselamun aleyküm ve
rahmetullah Sonra sola dönerek  esselamun aleyküm ve rahmetullah Rıza lillahi fatiha [Açıklama: 3. tekbirden sonra okunan cenaze duası sırasında cenazenin Bay, bayan veya çocuk olması nedeniyle bazı kısa değişiklikler yapılması gerekmektedir ama öncelikle bu dua ezberlendikten sonra bu gibi teferruatlara bakılır.]


                       CENAZE’DE   TEZKİYE  DUASI

TEZKİYE duasının okunabileceği yerler: 

1-Cenazenin evden çıkışı sırsında helallık alınırken

2-Mezar ziyaretlerinde

3- cenaze yemeklerinde üçüncü gün kırkıncı gün ölüm yıldönümü gibi

zamanlarda mezarın başında veya  evininde veya yemek yenen  yerde okunabilir.

Cenaze yıkanıp kefenlendikten sonra gerek evinin önünde gerekse cemevinde veya namazı kılınacak yerde namazı kılınmadan önce cenaze hizmetini  yapa
kişi cemaate şöylece seslenir.

Ey Allah’ın kulu Muhammed’in ümmeti olan analar babalar bacılar ve kardeşler

Dünya menzili fani ahret  menzili ise bakidir yüce Allahın hükmü gereği olarak …………

(kişinin yaşına göre anamız bacımız kardeşimiz veya uygun bir hitap ile ismi anılarak)  armızdan ayrılmıştır sizler kendisinin sağlığında kendisi ile beraber oturdunuz kalktınız yediniz içtiniz şimdi ise hak ile hak olan  bu merhum
veya merhume..den razı mısınız  kendisine hakkınızı helal ettiniz mi  (cemaat helal olsun der) helal ettiniz mi  (cemaat helal olsun der)

helal ettinizmi   (cemaat helal olsun der)  tezkiye üç defa sorulduktan  sonra helalık yani tezkiye duası yapılır. 

TEZKİYE DUASI :

Kainatın sahibi ve ruhların yaratıcısı olan Yüce Allah’ım Adem’i Safiyullah, Nuh
Naciyullah, İbrahim Halilullah, Musa’yı Kelamullah, İsa’yı Ruhullah ve iki cihanın nuru Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın yüzü gözü hürmetine, Geçmiş merhumun ruhu şad ola mekanı cennet ola cümle kusur ve günahları bağışlanmış ola, Oniki imamların, ve on dört masumu pak efendilerimizin yüzü gözü hürmetine, Sakıyı kevser Ali’yel Murteza efendimizin elinden susuzluğu giderilmiş ola, Üçlerin beşlerin kırkların ve ricayül gayb erenlerin yüzü gözü hürmetine cenabı hak kendisini İmam Hasan ve İmam Hüseyin (merhum bayan ise Haticetül Kübra ve Fatimatül Zehra anamıza denilmesi daha uygundur.) efendilerimize ahret komşusu eylemiş ola Oniki İmam ondört masumu pak
onyedi kemerbest efendilerimizin yüzü gözü hürmetine ve bizler dahi bu fani
dünyadan baki aleme göçtüğümüzde son nefesimizde bizlerede le ilahe ilallah
Muhammedün resulullah  Aliyün veliyullah kelimesini nasip eyleye. Geriye kalan hane halkına yakınlarına dostlarına ve cümle mümin müslim kardeşlerimizle birlikte bizlere de Cenabı hak sağlık sıhhat ve sabır ihsan eyleye, Didarı ehlibeyte ve meşrebi hüseyin’e nail eyleye Ehlibeytin katarından didarından ayırmaya İki Cihan’ın nuru Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın  merhametinden şefaatinden mahrum eylemeye. Dil bizden nefes Nuru Nebi Keremi Ali Gülbang’ı 
Muhammed Hünkar Hacı Bektaş Veli efendimizden ola. Amin sümme amin vesselamun alel Mürrselin velhamdulillahi  Rabbil Alemin bi hürmetil fatiha 

 CENAZE TALKİNİ    :

Bercemal Muhammed kemal İmam Hasan İmam Hüseyin ve İmam Ali Efendimizin rahını bilenler versin selavat Allahümme salli Ala seyyıdıne Muhammed ve Ala Ali Muhammed.

1-RAHMAN VE RAHİYM  OLAN ALLAH’IN ADIYLA BAŞLARIM.

2-HAMD; KIYAMET GÜNÜNÜN YEGANE SAHİBİ,

3- DÜNYA’DA TÜM İNSANLARA,

4- AHİRETTE İSE SADECE MÜ’MİNLERE RAHMET
EDEN ALEMLERİN RABBİ ALLAH’A MAHSUSTUR.

5- (ALLAH’IM) YALNIZ SANA İBADET EDER VE
YALNIZ SENDEN YARDIM DİLERİZ.

6 BİZLERİ DOĞRU YOLA İLET

7-BİZLERİ O GAZABA UĞRAMIŞLARIN VE SAPMIŞLARIN
YOLUNA DEĞİL, KENDİLERİNE NİMET VERDİĞİN MUTLU KİMSELERİN YOLUNA İLET. (FATİHA SURESİ) 
“HER CANLI VARLIK GELİP GEÇİCİDİR. ANCAK O BÜTÜN VARLIKLARDAN MUSTAGNİ, BÜTÜN NİMET VE KEREMİN SAHİBİ OLAN ALLAH’IN KENDİSİ BAKİDİR. (RAHMAN S. 26-27) 

“ONDAN BAŞKA TAPACAK YOKTUR. BÜTÜN EŞYA HELAK OLUCUDUR FANİDİR. ANCAK O
BAKİDİR. HÜKÜM O’NUNDUR SONUNDA CÜMLE O’NA DÖNERSİNİZ.”(KASAS SÜRESİ AYET 88)

“HER YAŞAYAN RUH ÖLÜMÜ TADACAKTIR, SONRA ASLINA DÖNECEKTİR.         (ALİ İMRAN SÜRESİ 185)

Ey (Baba adı  Anne adı).oğlu-/ kızı .Merhum kişinin adı )..dünya menzili fani, ahret menzili bakidir. Yüce Allah’ın hükmü yürür. De  ki: Yüce Allah’ım sen
hayırlı indiricisin beni bir mübarek menzile indir; . şimdi dünya günlerinin
sonunda ahret günlerinin ise başındasın. İlk söz verişini unutma ve sözünden
dışarı çıkma ..

Ey İnsanoğlu Tanıklık etki O’ALLAH’TAN BAŞKA TAPACAK YOKTUR,BİRDİR EŞİ
VE ORTAĞI YOKTUR HZ. MUHAMMED O’NUN KULU VE ELÇİSİDİR  (3 defa tekrar edilecek)

Ey....................oğlu-kızı..................Allah yakını melekler,
elçiler ve ulu kişiler katında sana Rabb’ini, Peygamberini dinini, Kitabını,
kibleni  ve İmamını sorarlar....... hiç korkma, hiç üzülme apaçık bir dille dosdoğru olarak şöyle söyle: Allah Rabb’imdir. Hz. Muhammet Peygamberimdir. İslam Dinimdir. Kur’an kitabımdır. Kabe kıblemdir. Hz. Ali imamımdır.

Ey (Merhumun adı söylenir. ) de ki; 

Allah ne yüce Allah’tır. Hz. Adem’den Hz. Muhammet’ e kadar gelmiş
geçmiş bütün Peygamberler  haktır, Nebiler haktır, Veliler haktır, Ölüm haktır, kabir haktır, Münkir ve Nekir’ in soruları haktır.Öldükten sonra tekrar dirilme haktır, sırat köprüsü haktır.Yapılanların tartı ve hesabı haktır, nar ve nur haktır. Hz. Muhammet Mustafa ’nın peygamberliği haktır. Hz. Ali’yel Mürtezanın imamlığı haktır. Hak Muhammet Ali cümlemize yakın ola, bizlere merhamet eyleye,
iyiliklerimizi kabul eyleye, kötülüklerimizi bağışlaya.   Cehennem narında yakmaya, cümlemizi cennetine kabul eyleye....

Bütün insanlık alemi ile birlikte bizlere de dirlik birlik barış ve
kardeşlik nasip eyleye ilimin irfanın ahlakın ve adaletin ve hoşgörünün ön
planda tutulmasını nasip eyleye Nuru nebi keremi Ali gülbangi Muhammed Hünkar Hacı Bektaş  Veli dil bizden nefes hz. Pir Efendimizden ola. 

Hz. Muhammet ve onun tertemiz soyuna yüce Allah’tan sel at ve selam
olsun.

Ey merhamet edicilerin en merhametlisi olan yüce Allah’ım, sana
sığındım

“HER ŞEY SENDEDİR VE SANA DÜCÜDÜR”  Bakara :56)

El Fatiha

Kabirde emeği geçen arkadaşlar  bu merhuma hakkınızı helal ettiniz mi ?

ALLAH RAHMET EYLESİN........

 

KAYNAK KİTAP : ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK sayfa : 317 (Bedri NOYAN)  HAZIRLAYAN     : İSA UĞUR     

 

                   Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret19153
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.2372.246
Euro2.83142.8428
Hava Durumu
Anlık
Yarın
23° 24° 14°

Müziği Seslendirenler

İbrahim Halil ELVEREN (OZAN BERDARİ)

         Mehmet ACET          (AŞIK SEFAİ)

           Ali NARİN            (ALİCAN)

Yahya KONDU

Haydar ACET